ผลการเรียนรู้

1. บอกหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

2. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม  Google Sketch Up

3. สร้างงานโดยใช้ชุดเครื่องมือวาดเส้นรูปทรงพื้นฐาน

4. ควบคุมพื้นที่การทำงานด้วยกลุ่มเครื่องมือ  Camera  และเครื่องมือ  Walkthrough

5. ใช้คำสั่ง  Move & Copy  แบบต่าง ๆ คำสั่ง  Push & Pull  คำสั่ง  Offset

6. เปลี่ยนทิศวัตถุแบบกลับด้าน  ลบเหลี่ยมและเส้นขอบด้วย Soften Edges

7. วาดรูปสร้างโมเดล  แก้ไข  ตกแต่งโมเดล จัดการและตกแต่งโมเดลสำเร็จรูป

8. ใช้คำสั่ง Tape Measure  คำสั่ง Protractor และ Axes